Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu
   
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak KRAFT SOLERGY YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Şirketin Unvanı:  Kraft Solergy Yapı Malzemeleri Limited Şirketi.
Adres: Ata Sb Mah. Gelincik Cad. Akbaşlar Holdıng Ges Depo No: 3 Gemlik / Bursa.
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü 6358.
Telefon: +90 (224) 304-00-82.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri: İşlem Güvenliği Bilgisi.
Veri İşleme Amacı:
* İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
* Log ve iz kayıtlarının tutularak güvenliğin ve hukuki yükümlülüklerin sağlanması,
* Çerezler ve diğer takip teknolojileri (web işaretçileri gibi), bu Sitede ve/veya iletişimlerimizde deneyiminizi geliştirmek ve sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek için kullanılır, bu sayede içeriğimizi ilgilerinize göre uyarlayabilir. Bir çerez, harfler ve rakamlardan oluşan ve herhangi bir kişisel veriyi içermeyen, tarayıcınızda ya da cihazınızın sabit sürücüsünde tuttuğumuz küçük bir dosyadır. Bir çerez kullanıcı kimliği ya da tercihler gibi bilgileri içerebilir, Site bu bilgileri, içeriği kişiselleştirmek ve ziyaret ettiğiniz sayfaları izlemek için kullanır.
* İnternet sitemizde, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla çerezler bulunmaktadır.
Hukuki Sebebi:
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

3. Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz elektronik/dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç yöntem ve belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

4.  Kişisel Verilerin Aktarımı

Kraft Solergy Yapı Malzemeleri Limited Şirketi yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi İş Ortağı Tedarikçi Aydınlatma Metni kapsamında Kanunla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları veya bunların talimatlandırdığı özel kuruluşlar ile iş ortağı ve tedarikçilerine, yurtdışında bulunan tedarikçilerine ve müşterilerine ayrıca yurtdışında buluna grup şirketlerine ölçülülük ilkesine riayet edilerek sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, şirketimiz kurumsal isleyişinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin talep, ihtiyaç ve isteklerinize göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’ın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

Kişisel Verileriniz;
hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve KRAFT Deckensysteme arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

* Hukuk Büroları Gibi Yasal Merciler ve Yasal Amaçlı Faaliyetlerde Destek Alınan Kurumlar,
* Koordinasyon, İş Birliği ve Verimliliğin Sağlanması Amacıyla KRAFT Deckensysteme Bünyesindeki İş Birimleri,
* Müşteri Memnuniyeti Vb. Amaçlar Kapsamındaki Araştırma Firmaları,
* Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişiler
* İş Ortaklarımız
* Topluluk Şirketlerimiz
* Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar
* Hissedarlarımız
* Tedarikçilerimiz

5.  İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler:
*   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
*   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
*   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
*   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
*   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
*   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için https://www.kraftds.com.tr adresinde yer alan ilgili kişi başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Ata Sb Mah. Gelincik Cad. Akbaşlar Holdıng Ges Depo No: 3 Gemlik / Bursa adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya https://www.kraftds.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Şirketimiz sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle https://www.kraftds.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilecektir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Güncelleme söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.kraftds.com.tr linkinden ulaşabilirsiniz.
Image
Asma Tavan üretimi